Кои сме ние

Агенцията за социални анализи (АСА) е организация от типа Think-Tank, регистрирана през 1994г. и пререгистрирана през 2001г. по ЗЮЛНЦ. Нейната основна цел е да съдейства за демократизацията на българското общество и приобщаването на българските граждани към европейските и световни ценности. Членове на АСА са 10 юридически и физически лица.

Повече...

Агенцията е специализирана и има богат опит в провеждане на всички видове количествени и качествени изследвания, изготвяне на дескриптивни и многофакторни анализи, обучение и предоставяне на социални и политически консултации, осъществяване на програми и стратегии за социален маркетинг на международно, национално, регионално и местно равнища. Повече (начало). Основен приоритет на АСА е да поддържа високо професионално качество и да прилага модерни световни стандарти на всички етапи от своята дейност.
Научно-изследователските проекти на АСА покриват почти целия спектър от живота на българското общество след 1993г. с акцент върху най-горещите теми на глобалните трансформации в страната. Чрез периодични количествени и качествени изследвания и анализи Агенцията следи динамиката и тенденциите на най-значимите социални, икономически и политически проблеми както в национален, така и в сравнителен международен аспект. Сред постоянните приоритетни теми са: социални неравенства (най-вече джендър, етнически, генерационни, град/село); бедност, депривация при възрастни и деца; социална изключеност и интеграция; проблеми на трудовия пазар, заетостта и безработицата; социална сигурност и доверие в институциите; национална, етническа и религиозна идентичност, самосъзнание и толерантност; проблеми на ромите и етносоциални аспекти на качеството на живот...

Повече...

АСА разполага с уникална база данни, покриваща почти целия социално-икономически и политически спектър от живота на българското общество през периода 1993 - 2006, които предоставя на заинтересовани лица и институции.

Повече...

Клиенти на АСА са национални и международни обществени и частни компании, организации, сдружения и институции, фондации, професионални съюзи, правителствени и неправителствени организации.

Повече...

Агенцията е избрана на конкурсен принцип за национален представител за България в най-мащабната в света дългосрочна Международна програма за социални изследвания, по която работят водещи изследователски центрове от 41 страни от всички континенти (International Social Survey Programme (ISSP). АСА е националният представител за България и в най-големия научно-изследователски проект на Европа - Европейското социално изследване (European Social Survey (ESS). Пълноправното членство на Агенцията в ISSP и в ESS гарантира достъп до цялата сравнима международна информация и дава уникална възможност на АСА да прилага в своята дейност най-модерните световни изследователски стандарти, техники и методи на анализ.

Агенцията поддържа постоянно професионално партньорство с изследователски и академични организации и експерти от над 50 страни, с правителствени институции, с неправителствени и синдикални организации. Повече Партньори В международния консултантски борд към АСА участват едни от най-известните български и световни учени и експерти в социалната област от България, Великобритания, Германия, Испания и САЩ .

Повече... 

©Agency for Social Analyses, 2024